.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Hızlı Ulaşım
 
 
Anasayfa » Araştırma » Makaleler ve Bildiriler
ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARINCA 2010 YILINDA YAYIMLANAN MAKALELER İLE SUNULAN BİLDİRİLER

MAKALELER
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yaşar, O. ve Şeremet, M., “Yükseköğretim Coğrafya Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Materyallerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, s. 676-702, 2010.
Yaşar, O. ve Örge Yaşar, F., “Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/11, s.586-598, Spring 2010.
Yaşar, O. ve Örge Yaşar, F., “Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerindeki Köy Adlarının Kaynakları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/11, s.599-611, Spring 2010.
Artvinli, E., Gülüm, K., Coşkun, S., “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine Karşı Eğilimleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ,The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010.
Gülüm, K., “Türk Atasözlerinin Coğrafya Öğretiminde Kullanılması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi.s:184, 2010.
Gülüm, K., “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerinin Fiziki Coğrafya Konularındaki Bazı Kavramları Anlama Düzeyi ve Kavram Yanılgıları”, Akademik Bakış Dergisi. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, s:20, (1-14), 2010.
Çalışkan, V., “Examining Cultural Tourism Attractions for Foreign Visitors: The Case of Camel Wrestling in Selçuk (Ephesus)” TURIZAM, International Scientific Journal, Unıversity of Novisad, Department of Geography, Serbia. Vol. 14 Issue 1,2010.
Çalışkan, V., “Religious Fairs of Rums on Islands of Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos), Turkey: Opportunities for Contribution to Tourism and Dialogue Between Civilizations”, Shima: The International Journal of Research into Island Cultures , v4 N2, 2010.
Çalışkan, V., Akbulak, C., “Bursa Kentine Yönelik Göçlerin Gecekondulaşma Sürecine Etkileri: Uludağ Yamaçlarındaki Gecekondular”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.3, Issue:12, P.115-122, 2010.
Calıskan, V. Tosunoğlu, M., “Assessment of Cardak Lagoon for Ecotourism in Northwest Turkey”, Journal of Balkan Ecology, Vol.13, No.4, p.341-354, 2010.
Ilgar, R., Kam E., Bozkurt A., “A Study of Background Radioactivity Level for Çanakkale, Turkey”, Environmental Monitoring and Assessment, Springer Netherlands, 2010.
Ilgar, R., “Investigation of Transit Maritime Traffic in the Strait of Çanakkale (Dardanelles), World Journal of Fish and Marine Sciences, Volume 2 Number (5), 2010.
Avcı, Y., “Özbekistan'da Fıtrat'ın Ceditçiliği, Eğitimciliği ve Eğitim Felsefesi”, Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı, TDK. Yay. S.21 Ankara, 2010.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Gülüm,K., “İvrindi Ovası ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010.
Yaşar, O., “Türkiye'de Beyaz Eşya Sanayi”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:21, s.150-185, İstanbul, 2010.
Yaşar, O., “Saros Körfezi Kuzey Kıyılarında Yer Alan Lagün Göllerini [Enez-Erikli (Keşan) Arası] Etkileyen Çevresel Tehditler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.9, S.33, s.166-187, Yaz- 2010.
Yaşar, O., “1909, 1913 ve 1914 Tarım Sayımı İstatistiklerine Göre Osmanlı Devleti Son Döneminde ve Kale-i Sultaniye Sancağı’nda Tarımın Değerlendirilmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 95. Yıl Özel Sayısı, Yıl:8, Sayı:8-9, s.195-232, Çanakkale, 2010.
Gülüm, K., “Coğrafya Dersi Çevre ve Toplum Öğrenme Alanının Kazanımlarına 9.Sınıf Öğrencilerinin Ulaşma Düzeyi" Dumlupınar Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,s:27, s.291-300, 2010.
Gülüm, K., Artvinli, E., “Turizm Coğrafyası Dersinin Coğrafi Algıya Etkisi: Deneysel Bir Çalışma”, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 22, s. 439-453, İstanbul- ISSN: 1303-2429, 2010.
Çalışkan, V., “Çanakkale İlindeki Bitkisel Kaynaklı Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Elazığ, 2010.
Aksak, P., Çalışkan, V., “Çanakkale Kentinde Mala Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Dağılış Özelliklerinin İncelenmesi (2007).” Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 22, s.245 – 275, 2010.
Ilgar R., “Çanakkale’de Kuraklık Durumu ve Eğilimlerinin Standartlaştırılmış Yağış İndisi İle Belirlenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi,Sayı.22,Temmuz 2010,s.183-204- 2010.
Öztürk İ. H., “Ders Kitaplarında Özgünlük Sorunu ve Nedenleri: Ortaöğretim Tarih Kitapları Örneği”, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 6(1), (23-37), 2011.
Öztürk, İ.H., “Öğretmen Özerkliği Üzerine Kavramsal Bir İnceleme”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 35, (82-99), 2011.
Tekşan, K., “Kültür Aktarımında Yazılı Anlatımın Rolü”,Türklük Bilimi Araştırmaları, S.27, Niğde, 2010.
Çetin, İ. ve Uzun, Y., “Türkiye ve İngiltere’de Edebiyat Öğretimi”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, s.1-16, 2010.
Uzun, Y. ve Uslu Üstten, A., “Millî Eğitim Şûraları ve Türkçenin Ana Dil Olarak Öğretimi”, Ekev Akademi Dergisi Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) S: 137-144, 2010.
Uslu Üstten A. ve Uzun, Y., “Türk Eğitim Sisteminde Türkçenin Yeri ve Önemi”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı:3, s.939-954, 2010.
Çetin, İ. ve Uzun, Y., “Türkiye’de Türk Edebiyatı, İngiltere’de KS4 İngilizce Derslerinin Sınıf İçi Uygulamalar Bakımından Karşılaştırılması”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı:3,s.877-894, 2010.

BİLDİRİLER
Uluslararası Kongre, Sempozyum, Çalıştay Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Yaşar, O. ve Öztura, E., 2010, “Views of the Visitors Abaut the Concept of ‘National Park’ Related to Historical National Park of Troy, National Park of Kazdağı and National Park of Mount Spil”, The 2nd International Geography Symposium (June 2-5, 2010, Kemer-Antalya). (GEOMED 2010), DEÜ, p.318.
Akbulut, P. ve Gülüm, K., 2010, “A Suggested Geopark Site: Cappadocia”, 9 Th. Geopark Congress.,Learning From The Past,Building A Sustainable Future (1-5 October 2010,Lesvos Island,Greece).
Gülüm,K., 2010, “The Assessment Of Process The Aim Of Environment And Society Learning Area İn Geogarphy Lesson For The Ninty Grades”, The 2nd International Geography Symposium (June 2-5, 2010, Kemer-Antalya). (GEOMED 2010).
Kahraman, S. Ö., Çalışkan, V., Akbulak, C., 2010, “The Impact of Spatial Differences on Demographic Properties: A Comparative Approach to the Tuzla River Basin”, The 2nd International Geography Symposium (June 2-5, 2010, Kemer-Antalya). (GEOMED 2010).
Çalışkan, V. ve Hamarat, B., 2010, “Research Into Socioeconomic Characteristics of the Population in Squatter Areas on the Slopes of Uludağ in Bursa”, The 2nd International Geography Symposium (June 2-5, 2010, Kemer-Antalya). (GEOMED 2010).
Kiyak, N.G., Erginal, A.E., Yigitbas, E., Bozcu, M., Ozturk, M.Z., Avcioglu, M. ve Oztura, E., 2010, “Level of Lake Iznik from late Neolithic to the last two millenia inferred from beachrock ages”, The 2nd Symposium ARCH_RNT Archaeological Research and New Technologies (October 21-23, 2010, Kalamata) University of Peloponnese, Abstracts, p. 26.
Usta, O.(with Özel O.), 2010, “Some Observations on the Sedentarization Process of the Turcomans in Sixteenth-Century Cappadocia (Kayseri, 1480-1584)”.International Workshop- Between Religion and Language,Yıldız Technical University-National Hellenic Research Foundation, (10 Haziran 2010, İstanbul).
Avcı Y. ve Korkmaz N., 2010, “Yabancı Dil ve Kültürlerin Siyasi Amaçlarla Türkçenin Cümle Yapısına Etkisi”, Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği- II.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (29 Nisan-3 Mayıs 2010, Antalya).
Avcı, Y. ve Yeke E., 2010, “Hüseyin Nihal Atsız’ın Hikâyelerinde, Milli Duygu Çerçevesinde, Bir Milli Üslup Denemesi”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi. (16-17-18 Aralık 2010, İzmir).
Tekşan, K., Uzun, Y., 2010, “Woolf ve Asena’da Feminizm”, Toplumsal Gelişmede Türk ve Japon Kadınının Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (6-8 Ekim 2010, Çanakkale).
Tekşan, K., 2010, “Cahit Sıtkı Tarancı’da Mevsimler”.Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu. Dicle Üniversitesi. (7-9 Ekim 2010, Diyarbakır).
Tekşan, K. ve Çelik, G., 2010. “Refik Halit Karay'ın 'Memleket Hikâyeleri' ve 'Gurbet Hikâyeleri'nde Atasözü ve Deyimler”. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi. (16-18 Aralık 2010, İzmir).
Uzun, Y., 2010. “Alımlama Estetiği ve Cahit Sıtkı”. Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu. Dicle Üniversitesi. (7-9 Ekim 2010, Diyarbakır).
Ulusal Kongre, Sempozyum, Çalıştay Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Yaşar, O., “Meriç Deltası ve Çevresinin Eko Turizm Potansiyeli”, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (27-30 Mayıs 2010-Nevşehir), Muğla Üniversitesi- Turizm Araştırmaları Dergisi, s.857-883, Nevşehir.
Boz M., Gülüm K. ve Çoban Ö., “Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Golf Turizmi ve Çevresel Etkileri”. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (27 - 30 Mayıs 2010- Nevşehir), Muğla Üniversitesi- Turizm Araştırmaları Dergisi, s. 693-704, Nevşehir.
Çalışkan,V., Tosunoğlu, M., Arslan, F., Bay, A, “Çardak Lagün, (Lapseki-Çanakkale) Çevresinde İnsan Çevre Etkileşiminin Yerel Toplum Tarafından Algılanması”,Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi (27 Nisan- 1 Mayıs 2010- Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi, s. 469-478, Trabzon.
Apaydın, S. ve Çelik, G., “Ortaöğretim Fen, Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri”.19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (16-18 Eylül 2010-Lefkoşa), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, s. 265-266, Lefkoşa.
 
yukari